Klicka för att zooma

Avtalsvillkor

Genom att använda produkterna och/eller tjänsterna på Logosacks hemsida bekräftar du att du är bunden av de villkor som anges i detta avtal. Nedan refereras de personer eller de bolag som köper produkter eller tjänster från Logosack såsom “Kunden”.

1. PRISER

1.1 Priser för en logotyp på denna hemsida anges bredvid varje enskild logotyp. Alla priser är i svenska kronor och exklusive mervärdesskatt och andra skatter eller avgifter.

1.2 Om du önskar göra några förändringar till en logotyp, kommer ett arvode om 500 kr/timme att tillämpas.

1.3 Betalningen säkerställs genom PayPal och görs i enlighet med instruktionerna på denna hemsida. Kontokortsnumret kommer att skickas genom en kodad förbindelse direkt med banken. Logosack har inte tillgång till någon information om kortet, kortnumret eller Kundens bankkonto. För mer information om PayPal, vänligen besök deras hemsida www.paypal.com.

2. LOGOTYPER

2.1 Ett logotypköp sker genom att använda beställningsrutinerna på www.logosack.se.

2.2 Kunden är medveten om risken att färgen på logotypen på skärmen kan skilja sig åt något från den färg som framgår av slutligt tryck. Kunden är därför ansvarig för den slutliga färgkontrollen, layout och andra liknande frågor.

2.3 Logosack har inget ansvar för fel som är hänförliga till tryckerier etc. vid framtagande av logotypen. Logosack kan inte garantera att filtyperna som görs tillgängliga kan användas av samtliga tryckerier eller kan användas i andra applikationer.

2.4 En logotyp kommer normalt förberedas och skickas till Kunden inom 12-48 timmar. Vissa logotyper kan dock kräva upp till fem arbetsdagar att förbereda och skicka. Då modern teknologi kan blockera vissa e- mail (genom spam-filter, brandväggar etc.), ligger det på Kundens ansvar att kontakta Logosack genom att fylla i kontaktformuläret på hemsidan ifall en logotyp inte har kommit fram inom fem arbetsdagar.

2.5 Om Logosacks skyldigheter är försenade eller förhindrade vid någon tidpunkt i anledning av extraordinära omständigheter utanför Logosacks kontroll, skjuts skyldigheten framåt i tiden till sådan extraordinär omständighet har upphört.

2.6 Vid genomförd beställning kan köpet inte återkallas eller översänd logotyp återlämnas.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1 Logotyperna och varumärkena på Logosack hemsidan är Logosacks immateriella rättigheter. Kunden eller tredje man kan inte använda logotyperna på hemsidan utan Logosacks förtida samtycke.

3.2 När full betalning har erhållits av Logosack överförs samtidigt samtliga immateriella rättigheter knutna till aktuell logotyp till Kunden.

3.3 Logosack har gjort sitt yttersta för att säkerställa att logotyperna inte inkräktar på tredje mans immateriella rättigheter. Kunden skall dock göra sitt yttersta för att tillse att aktuell logotyp inte inkräktar på tredje mans immateriella rättigheter I det land logotyper är tänkt att användas av Kunden.

3.4 Alla logotyper erbjuds i befintligt skick utan några garantier, vilket Kunden godkänner.

3.5 Logotyperna erbjuds enligt principen ”Först till kvarn”. Om två kunder beställer samma logotyp samtidigt, kommer logotypen att översändas till den som erlägger betalning först. Den andra kommer att erhålla återbetalning av sin betalning. En logotyp kan endast köpas en gång.

3.6 Kunden kan inte hålla Logosack ansvarigt i händelse av legala processer, frågeställningar som hänför sig till inkräktning av immateriella rättigheter eller liknande vid användandet av logotyp.

3.7 Innehållet i Logosacks hemsida ägs av Logosack och är skyddat genom varumärkes-, patent- och andra immateriella lagstiftning. Obehörigt nyttjande av sådana rättigheter kan medföra brott mot sådan lagstiftning. Med undantag för vad som särskilt anges har inga licenser eller liknande överlåtelse av rättigheter skett genom tillåtelse att använda sig av Logosacks hemsida.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING

4.1 Till den del tvingande rätt inte anger annat, åtar sig Logosack inget ansvar gentemot Kunden eller tredje man för konsekvenser av fel på en logotyp eller på hemsidan, oavsett anledning därtill.

4.2 Logosack är inte ansvarig gentemot Kunden för skada eller förlust av något slag som uppkommer i anledning av användandet, eller oförmågan därtill, av en logotyp eller annan tjänst som förmedlats av Logosack.

4.3 Logosacks maximala sammanlagda ansvar för samtliga krav hänförligt till detta avtal är begränsat till 100 % av det arvode som Logosack erhållit av Kunden för den produkt eller tjänst som kravet hänför sig till.

5. PRIVATRÄTT

5.1 Kunden är medveten om och godkänner att Logosack som ett resultat av detta avtal kan spara personlig information såsom namn, bolagsnamn, e-mailadresser etc. Dock kommer ingen kontokortsinformation att sparas eller inhämtas på denna hemsida.

6. ÖVRIGT

6.1 Detta avtal skall regleras av och tolkas enligt lagarna i Sverige. Eventuell tvist skall lösas i svensk domstol.